خدمات درمان بین فردیسه شنبه 2 مرداد 1403
درمان بین فردی
در این درمان فرض بر اینست که پیدایش و تداوم برخی بیماریهای روانپزشکی ، دربافتاراجتماعی و بین فردی صورت می گیرد . شروع بیماری، تداوم آن ، پاسخ به درمان وفرجام بیماری تحت تاثیر روابط بین فردی بیمار و افراد مهم زندگیش قرار دارد . هدف کلی درمان ، بهبود کیفیت روابط بین فردی فعلی و کارکرد اجتماعی بیمار است . سیر معمول درمان 12 تا 20 جلسه است که 4تا 5 ماه طول می کشد