خدمات درمان شناختی-رفتاریسه شنبه 2 مرداد 1403
درمان شناختی-رفتاری
عکس العمل ما به وقایع اطرافمان ، بر اساس برداشت ما از واقعه است نه لزوما خود اتفاق! بطور مثال اگر به یک فرد سلام کنید و پاسخی نشنوید ، اگر برداشت توهین کنید ، عصبانی میشوید ، اگر برداشت شما این باشد که متوجه نشده ، ممکن است دوباره سلام کنید ، اگر برداشت کنید که شاید فرد مشکلی دارد که متوجه شما نشده ، با او همدردی میکنید . پس این برداشت شماست که رفتار شمارا شکل می دهد . در شناخت درمانی ما به شناسایی این خطاهای شناختی می پردازیم تابهترین و مفیدترین برداشت را برگزینیم  تا زندگی شادتروموفقتر داشته باشیم.این درمان کوتاه مدت وساختاریافته است که بین 8-12 جلسه طول خواهد کشید . در افسردگی،اضطراب و...مورد استفاده قرار میگیرد .