خدمات رفتار درمانیچهارشنبه 6 تير 1403
رفتاردرمانی
رفتاردرمانی عبارتست از تغییررفتار بیماران برای کاهش کژکاری و بهبود کیفیت زندگی .
مجموعه ای از این درمانها عبارتند از:
1- حساسیت زدایی تدریجی
2- آموزش آرامسازی
3 - مواجه سازی تدریجی
4- غرقه سازی
5 - جرات آموزی
6- آموزش مهارتهای زندگی
7 –بیزارسازی
8 - حساسیت زدایی با پردازش حرکات چشم
9 - تقویت مثبت(اقتصادژتونی)
که بر اساس نوع مشکل از هر کدام از درمانهای بالا امکان استفاده وجود دارد