خدمات ترک انواع وابستگی هاسه شنبه 2 مرداد 1403
ترک انواع وابستگی ها
علت وابستگی به مواد یا هر عامل دیگر ، وجود سیستمی در مغز ،تحت عنوان سیستم پاداش است که بر اساس عمل  فرد ،با ترشح هورمونهایی(نوروترانسمیتر)در مغز ، سبب ایجاد احساس لذت  می شود و چون اساسا انسان موجودی لذت جوست ، دنبال رفتارهایی که در ارتباط با تهیه یا مصرف آن ماده یا انجام آن عمل می باشد ، خواهد رفت . داستان بی ارادگی افراد وابسته از اینجا ناشی می شود . فرایندی که ما در ترک بدنبالش هستیم تغییر در این سیستم ،و پاداش دهی به فعالیتهایی غیرمرتبط به مواد یا انجام آن عمل می باشد .
بحث وابستگی از انواع مواد مخدر تا اعتیاد به اینترنت ، قمار بازی ، سکس ، خرید و... گسترده است . پس شایسته است در مورد اعتیاد دیدگاهی فراتر از محدود شدن به مواد مخدر داشته باشیم ، گرچه مشکلی جدی و فراگیر در جامعه امروزی ماست.