خدمات زوج درمانیچهارشنبه 6 تير 1403
زوج درمانی
مداخله ای است که بر تغییر تعاملات بین زوج متمرکز است . هدف اصلی ایجاد تغییرات در کارکرد ارتباطی زوج است . اما این به معنی حفظ هر ازدواجی نیست!! در برخی موارد مشخص می شود که این پیوند غیرقابل دوام است و باید خاتمه یابد ، این فرآیند طلاق درمانی نامیده می شود